Dəniz yatağı

bax: Dəniz neft mədəni.
Dəniz neft mədəni
Dərin özülü qazma qurğusu