damazlıq heyvanların təmiz cinsli yetişdirilməsi

Eyni cinsdən olan heyvanların müsbət xüsusiyyətlərini saxlamaq, təkmilləşdirmək və nəsildən-nəslə ötürmək məqsədi ilə yetişdirilməsi

damazlıq heyvanların identikləşdirilməsi
damazlıq işi