Danışıq dili

bu, ədəbi dilin kodlaşmamış forması olan kitab dilinə qarşı duran xüsusi üslubi həmcins funksional sistemdir. Danışıq dili özünün xüsusi şəraiti olan, məsələn, deyimin qabaqcadan düşünülməsi və dil materialının qabaqcadan seçilməməsi, danışıq iştirakçılarının nitq ünsiyyətində bilavasitə nitq aktında onlar arasında və deyimin özünün xarakterində rəsmiyyətin olmaması ilə fərqlənir. Danışıq dilinə dil sisteminin bütün səviyyələrinin - fonetikada (tələffüz), leksika, morfologiya və sintaksisdə özünü göstərə biləcək xüsusiyyətlər xasdır.
Daimi uyğunluq (müvafiqlik)
Danışıq klişesi