DANDLE

v yellətmək, yırğalamaq, to ~ a child in one’s arms / on one’s lap uşağı qolları üstündə / dizi üstə yırğalamaq

DANDELION
DANDRUFF