DAOİZM

( Taosizm), Çin dilindən: pinyin: Daojia iki ayrı sözün Türkcədəki qarşılığı olaraq istifadə edilməkdədir. Daojiao Çin mədəniyyətində bir dinə işarə edərkən, Daojia isə bir fəlsəfə, düşüncə məktəbini izah edir. Daonun qurduğu təlimə Daosizm deyilirdi. Daoriszm dao və yaxud ―yollar‖ haqqında təlim; e.ə. VI -V əsrlərdə Çində meydana gəlmişdir. Ancaq ikisi də qaynağını Laozinin əsəri Tao Te Chingdən götürmüşdür. Düşüncə məktəbi olaraq Taoizmin qurucusu Laozinin ardından Zhuangzi də bu axı-nın ən əhəmiyyətli nümayəndəsidir. DAO – Çin klassik fəlsəfə-sində mühüm kateqoriyalarından biridir onunda mənası yol deməkdir.
DALAY
DAVAMİYYƏT