DEFİSİTSİZ

sif. Defisiti olmayan, defisit verməyən. Defisitsiz büdcə.
DEFİSİTLİK
DEFORMÁSİYA