DEGENERÁSİYA

[ lat. ] biol.
1. Təbii şəraitin yaxşı olmaması üzündən bitki və heyvan orqanizminin nəsildən-nəslə cırlaşması, pisləşməsi. Yemləmə, saxlama və qulluq şəraitinin kifayət dərəcədə olmaması nəticəsində cırlaşmaya degenerasiya, yaxud pisləşmə deyilir. “Ümumi zootexniya”.
2. Canlı orqanizmlərin hüceyrə və ya üzvlərinin pozulması prosesi.
DEFORMÁSİYA
DEGENERÁT

Digər lüğətlərdə