deponent

Qiymətli kağızların saxlanması və ya depozitarda saxlanılan qiymətli kağızlara aid hüquqların uçotu üzrə depozitarın xidmətindən müqavilə əsasında istifadə edən hüquqi və ya fiziki şəxs

depo hesabı
depozit

Значение слова в других словарях