əd. now! right! now then! come! Di gəlin! Come now! Di başla(yın)! Right begin!; Di tez ol(un)! Hurry up now! Di əsəbləşmə(yin)! Come, come, don’t be nervous!

DIZQAX
DİABET

Digər lüğətlərdə