DİALEKTİ́ZM

[ yun. ] dilç. Dialektdən ədəbi dilə keçmiş məhəlli söz və ya ifadə. Yazıçının dilində təsadüf edilən dialektizmlər.
DİALÉKTİKA
DİALEKTOLÓGİYA

Значение слова в других словарях