DİALEKTOLÓGİYA

[ yun. dialekt və logos – elm, anlayış] dilç. Dilçiliyin, dildə olan dialektləri (ləhcə və şivələri) öyrənən şöbəsi.
DİALEKTİ́ZM
DİALEKTOLOJİ́

Digər lüğətlərdə