DİNAMİZM

\[alm. Dynamismus; fr. Dynamisme; ing. Dynamism; osm. tr. kuviye; ər. لى حَ \]. Materiyanın güc ya da qüvvətin bir təzahür forması olduğunu önə sürən fəlsəfə təlimi. Şeylərin mahiyyətinin qeyri-maddi ―qüvvələrdən‖ ibarət, materi-yanı isə şeylərin hərəkətinin təzahürü olan həmin ―qüvvələrdən‖ törəmə hesab edən fəlsəfi təlimlər.
DİN FƏLSƏFƏSİ
DİRƏNC

Digər lüğətlərdə