Distiləetmə

neft emalı prosesinin birinci mərhələsi. Distilə zamanı, xam neft distilə (rektifikasion) sütununun aşağı hisəsində qızdırılır. Temperatur artdıqca xam neftin qaynama temperaturları müxtəlif olan hisələri, ardıcıl olaraq sütunun əvəlcədən müəyən olunmuş hisəsinə sıxlıqlarından asılı olaraq qalxır və rektifikasiya sütununun boşqablarında kondensə olur, sonra oradan təkrar emal üçün çıxarılırlar. Distiləetmənin sonrakı mərhələlərində də, neft məhsularından qarışıqların kənar edilməsi üçün istifadə olunur.
Distilə qurğusu
Dizel yanacağı