DRÁMA

[ yun. ]
1. Səhnədə ifa olunmaq üçün dialoq şəklində (müəllifin öz sözü olmadan) yazılmış ədəbi əsər növü. N.Vəzirovun dramaları. Yeni dramanın tamaşaya qoyulması.
– İstər şeirlərində və istərsə də ilk hekayə və dramalarında Cabbarlı hər gün təsadüf edib gördüyü, eşitdiyi və həyəcanlandığı şeylərdən yazırdı. M.Arif.

2. Dram teatrı. Bu axşam dramada nə gedir? Dramaya bilet almaq.
3. məc. Faciə, ruhi iztirab. Drama keçirmək. Ailə draması.
DRAM
DRAMATİ́K

Digər lüğətlərdə