DRAMATURGİ́YA

[ yun. ] ədəb.
1. Drama sənəti. Dramaturgiya əsərləri. Dramaturgiyanın vəzifələri.
2. Hər hansı bir xalqın, yazıçının, dövrün və s.
-nin dramatik əsərləri. M.F.Axundzadə
dramaturgiyası. Maarifçi dramaturgiyanın inkişafında yeni mərhələ hamıdan əvvəl N.Vəzirovun yaradıcılığı ilə başlayır.
3. Dramatik əsərlər yazma nəzəriyyəsi. Dramaturgiyanın əsasları.
DRAMATİ́ZM
DRAMATURJİ́

Значение слова в других словарях