...EDİCİ

Bəzi sözlərə qoşularaq, mürəkkəb sifətlər əmələ gətirir; məs.: təsiredici, emaledici, rahatedici, həlledici.
EDİ
EDİCİ

Digər lüğətlərdə