EHTİZAZ

is. [ ər. ] kit.
1. Xəfif surətdə titrəmə, titrəyiş.
Çatdıqca incə ruhuma, aldıqca hər nəfəs; Sarsın bütün vücudumu sönməz bir ehtizaz. A.Şaiq.
Nədən şəfəqli buludcuqlar öylə çöhrəndə; Bir ehtizaz ilə nəşr eyləməkdə şəbnəmlər? H.Cavid.

□ Ehtizaza gətirmək1) titrətmək;
2) məc. dilləndirmək.
Tahir daha da cuşa gəlib sazın tellərini lap ürəkdən ehtizaza gətirirdi. M.Hüseyn.

2. Fizikada: cismin titrəyişli hərəkəti, titrəməsi, titrəyişi.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • EHTİZAZ ehtizaz bax titrəmə
  • EHTİZAZ titrəyiş
EHTİYATSIZLIQLA
EHYA

Digər lüğətlərdə