ELAT

top. köhn. Bir yurdda, bir yerdə yaşayan camaat, xalq, el.
…Qazax mahalının vəkili Pənah ağanın zamanında bir para şuriş və inqilabın vüquinə görə Qazax mahalından bir neçə elat köçüb Qarabağ vilayətinə, İbrahim xanın təhti-himayəsinə keçibdir. F.Köçərli.

// Başlıca olaraq maldarlıqla məşğul olan köçəri kənd əhalisi.
Yaz ayı elat dağa çıxanda Nəbi dəstəsiynən gəlmişdi Qırxlar dağına. Qaçaq Nəbi”.
[Şəhrəbanu xanım:] …Müsyö Jordana qaymaq gərək, yağ gərək, axşama plov gərək, bozartma gərək ki, gedib öz ölkəsində deməsin ki, Qarabağ elatının arvadları mərifətsiz olurlar. M.F.Axundzadə.
Bir dəfə [Hacı Rüstəmin] yolu yaylağa gedən elata düşdü.
Köç mənzil eləyib, heyvanları düzə buraxmışdı. Ə.Haqverdiyev.

Синонимы

  • ELAT elat bax 1. camaat; 2. köçəbə
  • ELAT xalq — el

Этимология

  • ELAT 1. Bu söz bağ-bağat kəlməsindəki bağat komponenti ilə eyni model üzrə əmələ gəlib. Şəkilçi (-at) ərəbcə cəmlik bildirir, kök öz sözümüzdür
ELASTİKLİK
ELBAŞI

Значение слова в других словарях