ELEKTRÓD

[ yun. elektron və hodos – yol] fiz. Elektrik cərəyanını maye və qazların içinə daxil etmək üçün lövhəcik, şar və s. şəklində keçirici. Müsbət elektrod (anod). Mənfi elektrod (katod). Rentgen borucuqları elektrodu.
ELEKTROBÚR
ELEKTRODİNAMİK

Значение слова в других словарях