EN¹

сущ. гьяркьуьвал; yolun eni рекьин гьяркьувал; // en dairəsi геогр. экватордилай меридиандал кьван авай (дережайралди къалурнавай) мензил, широты (урус.); ** enə vermək а) гьяркьуь хьун, яцӀу хьун, куьк хьуьн; б) гьяркьуьвилихъ чӀехи хьун, гьяркьуьвилихъ гегьенш хьун; гьяркьувилиз гун (мес. келемди); eni ilə uzunu bir olmaq гьяркьуьвални яргъивал сад хьун, кьадардилай артух куьк хьун, яцӀу хьун.
EN¹
ENDİRİCİ

Digər lüğətlərdə