ENDOKRİ́N

[ yun. endo-daxilində və krino – ayırıram] fiziol. Daxili sekresiya vəziləri ilə bağlı olan. Endokrin xəstəliklər.
□ Endokrin sistem anat. – endokrin vəzilər sistemi.
Endokrin vəzilər anat. – daxili sekresiya vəziləri.
ENDOKARDİ́T
ENDOKRİNOLÓGİYA

Digər lüğətlərdə