EPİ́TET

[ yun. ] ədəb. Məcazın növlərindən biri olub, bir sözü qüvvətləndirmək və zənginləşdirmək, xassə vermək üçün əlavə edilən söz (məs.: mələk simalı, polad canlı).
EPİSTOLYÁR
EPİZOD

Digər lüğətlərdə