ETNOGENÉZ

[ yun. ethnos – xalq və genesis – doğulma] Hər hansı bir xalqın mənşəyi. Azərbaycan xalqının etnogenezi. Slavyanların etnogenezi.
ETMƏKSİZİN
ETNÓQRAF

Digər lüğətlərdə