ETNOQRAFİYA

[ yun. ethnos və grapho – yazıram]
1. Xalqların maddi və mənəvi mədəniyyətlərini, onların mədəni-tarixi əlaqələrini tədqiq edən elm.
2. Bir xalqın, tayfanın, yerin məişət, adət, mədəniyyət xüsusiyyətlərinin məcmusu. Qafqazın etnoqrafiyası. Asiya xalqlarının etnoqrafiyası.
ETNOQRAFİ́K
ETNOQRAFİZM

Digər lüğətlərdə