FƏHM ƏRƏB

Anlama, anlaq, dərrakə. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Koroğlu nə qədər diqqət elədisə, bir şey fəhm eləyə bilmədi. (“Koroğlunun qocalığı”)

*

Qız özü də çox fəhmli-fərasətli idi. (“Qulun qaçmağı”)

FƏĞFUR
FƏHMLİ