FABLE

fable1

n 1. təmsil; Aesop’s ~s İsopun təmsilləri; 2. uydurma, yalan; This is a mere fable Bu sadəcə olaraq uydurmadır; old wives’ / women’s ~s yalan, uydurma, ara söhbəti; 3. əfsanə, mif, əsatir; xurafat

fable2

adj təmsil; ~ book təmsil kitabı, təmsillər toplusu; ~ writer təmsilçi, təmsil yazan

fable3

v 1. şair. təmsil yazmaq; yalan uydurmaq, nağıl / yalan danışmaq; to say verity and not to ~ doğru / düz danışmaq, uydurmamaq; 2. boşboğazlıq / naqqallıq etmək

FABACEOUS
FABLER

Digər lüğətlərdə