FABRICATION

n 1. uydurma, qondarma, yalan; 2. saxta, qəlp; The document was undoubtedly a fabrication Sənəd, şübhəsiz saxta idi; 3. hazır hissələrdən yığma / quraşdırma (ev və s.)

FABRICATED
FABULATE