FACE

face1

n 1. üz, sifət, surət; a pretty ~ qəşəng sifət / üz; a handsome ~ gözəl sifət / üz; 2. üzün ifadəsi; sir-sifət; ~ of a dying calf üzün gictəhər / melanxolik ifadəsi; straight ~ ehtirassız / soyuq sir-sifət (heç bir şey ifadə etməyən); to straighten one’s ~üzünün ifadəsini dəyişməmək, sakit olmağa çalışmaq; 4. xarici görünüş; on / upon the ~ of (it) zahiri görünüşünə görə; ilk baxışdan; On the face of it you are guilty Üz-gözündən / Üz-gözünüzdən görünür ki, sən / siz təqsirkarsan / təqsirkarsınız; 5. d.d. həyasızlıq, sırtıqlıq; to have the ~ (to say smth.) bir şeyi demək üçün üzü olmaq; 6. üz, səth (yerin, suyun, parçanın, oyun kartlarının, medalın və s.); to lie on its ~ üzüstə uzanmaq

face2

adj üz, üzlük; üz üçün; ~ powder üz pudrası, kirşan; ~ brick üzlük kərpic;

◊ on the ~ of the earth yer üzündə; from / off the ~ of the earth yer üzündən; in the ~ of baxmayaraq, əksinə, ziddinə, zidd olaraq; to act in the ~ of orders əmrin əksinə / ziddinə hərəkət etmək

face3

v 1. üzünü bir kəsə / şeyə döndərmək; Turn round and face me Don / Dönün və üzünü / üzünüzü mənə çevir / çevirin; 2. qarşılamaq, qarşılaşmaq; sinə gərmək; to be ~d with a difficulty çətinliklə üzləşmək / qarşılaşmaq; He faced the difficulty with courage O, çətinliyi cəsarətlə qarşıladı; 3. qarşıda durmaq; Stand facing the light İşığın qarşısında dur /durun; 4. baxmaq (pəncərə, ev və s. haq.); My window faces north / the street Mənim pəncərəm şimala / küçəyə baxır; 5. cəsarətlə qarşılamaq; to ~ danger təhlükəni cəsarətlə qarşılamaq, təhlükənin üzünə dik baxmaq; 6. üz çəkmək; to ~ a building with marble binaya mərmərdən üz çəkmək; The front of the brick house was faced with cement Kərpic binanın fasadına sementdən üz çəkilmişdi; 9. cilalamaq, hamarlamaq, pardaqlamaq; yonmaq; to ~ a stone daşı hamarlamaq / yonmaq; This stone has not been faced properly Bu daş lazımi tərzdə hamarlanmayıb / yonulmayıb; Right face! (komanda) Sağa dön!;

◊ to ~ the knocker qapı-qapı gəzib sədəqə istəmək.; to ~ the music öz hərəkətinə cavab vermək; çətinliyi / təhlükəni cəsarətlə qarşılamaq

FACADE
FACE-BONE

Digər lüğətlərdə