FACILITY

n 1. yüngüllük, asanlıq; sadəlik; the ~ of the task tapşırığın yüngüllüyü / asanlığı; 2. qabiliyyət, istedad, zehin, bacarıq; çeviklik, zirəklik; to have great ~ in learning languages dilləri öyrənməkdə yaxşı qabiliyyətə malik olmaq; 3. rəvanlıq, səlislik (nitq haq.); to speak with ~ rəvan danışmaq; 4. pl rahatlıq, xidmət vasitələri; good transportation facilities yaxşı nəqliyyat vasitələri; 5. imkan, əlverişli şərait; güzəşt, imtiyaz; My way of life offers no facilities for study Oxumaq üçün mənim əlverişli şəraitim yoxdur; facilities for research tədqiqat üçün əlverişli şərait; 6. pl avadanlıq, təchizat, ləvazimat; vasitə; mexanizm, maşın, qurğu; athletic facilities idman qurğuları

FACILE
FACING