FACT

n 1. fakt, dəlil; hadisə, qəziyyə; vəziyyət, şərait; dry ~s quru faktlar; stark ~s təbii / dürüst faktlar; 2. həqiqət; reallıq, gerçəklik; to look ~s in the face faktların üzünə düz baxmaq; But this is a fact Bu ki faktdır!; 3. pl məlumat, dəlil, sübut, əsas; His facts are false Onun dəlilləri yalandır;

◊ in as a matter of in point of ~ həqiqətən, həqiqətdə, əslində: in spite of the ~ that... baxmayaraq ki,...

FACSIMILE
FACT-FIND