FACTOR

factor1

n 1. amil, səbəb, hərəkətverici qüvvə; the main ~ in this process bu prosesdə əsas səbəb; Soil and climate are two key factors that affect vegetation growth Torpaq və iqlim bitkilərin inkişafı üçün iki başlıca amildir / faktordur; The result will depend on a number of different factors Nəticə bir sıra faktorlardan / səbəblərdən asılı olacaq; 2. agent, nümayəndə; 3. komisyoner, komisyonçu (ticarət işlərində müəyyən faiz almaq şərtilə vasitəçilik edən şəxs), vasitəçi, etibarlı şəxs, agent; 4. əmsal; ~ of safety təhlükəsizlik əmsalı; 5. biol. gen; 6. biol. vitamin; 7. hormon

factor2

v vasitəçi / agent kimi çıxış etmək; to ~ an estate mülkü / malikanəni idarə etmək

FACTIOUS
FACTORY