FACULTATIVELY

adv 1. fakültativ, könüllü olaraq, məcburi olmadan; 2. təsadüfən, təsadüfi, təsadüfi olaraq; bilmədən

FACULTATIVE
FACULTY