FADE

v 1. solmaq, saralıb solmaq, soluxmaq; təravətini itirmək; The flowers have faded Güllər solub / soluxub; 2. ağarmaq, bozarmaq (parça haq.), rəngi qaçmaq, solmaq, saralmaq (boya, rəng haq.); Guaranteed not to fade Solmur; My socks faded in the wash Corablarım yuyulanda soldu; 3. tədricən yavaşımaq / kəsilmək (səs haq.); The music faded in the distance Musiqi sədaları uzaqda kəsildi;

◊ ~ away (tədricən) yox olmaq, yox olub getmək, sönüb getmək; She was fading away Onun həyatı tədricən sönürdü

FACULTY
FADED