FAKİN

(Lənkəran)
müxtəlif əşya qoymaq üçün evin arxa hissəsində ona bitişik tikilən otaq, daxma
FAXRA
FAQQI