FALAQQA

Mollaxanalarda şagirdləri və ümumiyyətlə, müqəssiri cəzalandırmaq üçün alət.

Molla içəri girib Abbasın ayağını falaqqaya saldı. Ayaqlarına o ki var idi o qədər döydü ki, ayaqlarının bir qabıq dərisi getdi. (“Abbas və Gülgəz”)

ƏZRAYIL
FALAQQA

Значение слова в других словарях