FALL

fall1

n 1. yıxılma, düşmə; a ~ from one’s horse atından yıxılma; the ~ of an apple almanın düşməsi; 2. məc. süqut, son, axır; the rise and ~ of the Roman Empire Roma imperiyasının yüksəlişi və süqutu; 3. pl şəlalə; the ~s of Niagara Niaqara şəlaləsi;

◊ to ride for a ~ ehtiyatsız hərəkət etmək

fall2

v (pt fell, pp fallen) 1. yıxılmaq; to ~ to the ground yerə yıxılmaq; to ~ out of a window pəncərədən yıxılmaq; 2. düşmək, çatmaq, gəlmək, yaxınlaşmaq; Darkness fell Qaranlıq düşdü; 3. əldən salmaq, üzmək, güc gəlmək; Sleep fell upon them Yuxu onları əldən saldı; 4. sakitləşmək, zəifləmək, azalmaq, kəsilmək; The wind fell Külək sakitləşdi; 5. ölmək, həlak / tələf / məhv olmaq; qırılmaq; to ~ in a battle döyüşdə həlak olmaq; to ~ by sword qılınc yarasından ölmək; Two elephants fell to his gun O, iki fil öldürdü; 6. uçulmaq, dağılmaq, sökülmək, tökülmək, çökmək, enmək, yatmaq; Many houses fell in the earthquake Zəlzələ zamanı çoxlu evlər çökdü / uçuldu / dağıldı; 7. (on, upon) düşmək; The lot fell on him Püşk ona düşdü; May Day this year falls on Monday Bu il May bayramı bazar ertəsinə düşür; 8. ağzından çıxmaq; Not a word fell from his lips Ağzından bir söz belə çıxmadı; 9. tökülmək (yarpaq, diş, saç və s. haq.); Blossoms fell from the trees Çiçəklər ağaclardan töküldü; 10. tökülmək (çay haq.); rivers that ~ into the sea dənizə tökülən çaylar; 11. düşmək (tələyə və s.); to ~ into a snare / a trap tələyə düşmək; to ~ into smb.’s clutches bir kəsin çənginə keçmək; to ~ a prey / a victim qurban olmaq; to ~ on / upon smb. / smth. bir kəsə / bir şeyə rast gəlmək, bir kəslə / bir şeylə rastlaşmaq; to ~ upon smb.’s neck bir kəsin boynuna atılmaq; to ~ in with smb. bir kəslə rastlaşmaq, bir kəsə rast gəlmək; On my way home I usually fall in with Smith Evə gedərkən mən adətən Smitə rast gəlirəm; to ~ among thieves təsadüfən oğrular arasına düşmək; to ~ under smb.’s power bir kəsin təsiri altına düşmək; to ~ asleep yatmaq, yuxulamaq, yuxuya getmək; to ~ sick xəstələnmək; naxoşlamaq; to ~ dumb lal olmaq, dili tutulmaq; to ~ silent susmaq, səsini kəsmək;

◊ to ~ away 1) atmaq, üz döndərmək; All his old friends fell away from him Onun bütün köhnə dostları onu atdılar / ondan üz döndərdilər; to ~ behind geridə / dalda qalmaq; He fell behind the others in his work O, işində başqalarından geri qaldı; to ~ over arxası üstə yıxılmaq, arxası üstə düşmək; to ~ through müvəffəqiyyətsizliyə uğramaq, alt-üst olmaq, puça çıxmaq, baş tutmamaq; to ~ from grace günah etmək, günaha batmaq, doğru yolunu azmaq; to ~ into a habit öyrəşmək, alışmaq, vərdiş / adət etmək; to ~ out of a habit tərgitmək, yadırğamaq, yadından çıxartmaq; to ~ to the ground yerlə yeksan olmaq, faydasız / nəticəsiz olmaq; to ~ on one’s face biabır / rüsvay olmaq; iflas etmək, müvəffəqiyyətsizliyə uğramaq

FAKED
FALL-OUT