FARİQ ƏRƏB

Boş; azad; arxayın.

Güləndəm xanımı böyük vəzirin öyünə qonaxlığa apardılar. Sabah saat onda qonaxlıxdan fariq oldular. (“Məhəmməd və Güləndəm”)

FANUS YUNAN
FARMAŞ