farmokoloji vasitələr

Klinik tədqiqatın obyekti olan, farmokoloji fəallığı müəyyən edilmiş dərman formasında maddələr və ya maddələrin qarışığı

faktorinq
FAS