Faydalı qazıntıların geo

kimyəvi axtarışları – faydalı qazıntı yataqlarını aşkara çıxartmaq məqsədi ilə metosfer, hidrosfer, atmosfer və biosferdə elementlərin paylanması qanunauyğunluqlarının tədqiqinə əsaslanan metodlar. Bir sıra bölməyə ayrılır ki, bunların içərisindən metokimyəvi planalma metodu (süxurların və onların aşınma məhsularının kütləvi yoxlanmasına əsaslanır) daha əhəmiyətlidir. Neft və qaz yataqlarının geokimyəvi axtarışları süxur nümunəsindəki karbohidrogen qazlarının miqdarının təyininə əsaslanır (bax: Qaz planlaması, Qaz karotajı).
Faydalı qazıntılar
Fırlanma qazması