FEAR

fear1

n 1. qorxu; needless ~s nahaq / əsassız qorxular; in ~ qorxu / həyəcan içində; to be in ~ qorxu içində olmaq; for ~ qorxudan; to put smb. in ~, to put ~ in smb.’s heart bir kəsi qorxuya / vahiməyə salmaq; 2. titrəmə, əsmə, lərzə, həyəcan; to put the ~ of God into smb. bir kəsi Allah xofu ilə qorxutmaq;

◊ without ~ or favour qərəzsiz, obyektiv, tərəf tutmadan

fear2

v 1. qorxmaq; She has always feared mice O həmişə siçandan qorxub; 2. ehtiyat etmək, çəkinmək (arzu edilməyən bir şeydən); to ~ the worst lap pisindən qorxmaq

FEALTY
FEARED