FEARFUL

adj 1. dəhşətli, qorxulu, qorxunc, müdhiş; a ~ road accident dəhşətli yol hadisəsi; 2. bərk qorxudulmuş / hürküdülmüş, qorxmuş, hürkmüş; to cast ~ glances at smb. hürkək nəzərlə bir kəsə baxmaq; 3. (for) qorxan, qorxu keçirən; ~ for his safety öz təhlükəsizliyi üçün qorxan

FEARED
FEARFULLY