FEAT

feat1

n 1. qoçaqlıq, igidlik, rəşadət, qəhrəmanlıq, hünər, fədakarlıq; ~ of arms döyüş qəhrəmanlığı; 2. ustalıq, bacarıq, hünər, məharət, sənətkarlıq, cəldlik, diribaşlıq, zirəklik, çeviklik;

◊ by ~ of ... vasitəsilə, ...köməyilə, ... yolu ilə, ... üsulu ilə, by way of ~ zorla, güclə, zor gücü ilə; upon the ~ haqqında, barəsində, xüsusunda

feat2

adj 1. yaraşan, uyğun gələn, yararlı; münasib, əlverişli, lazımlı, gərəkli; 2. cəld, diribaş, zirək, çevik, bacarıqlı, mahir; məharətli, usta; 3. səliqəli, təmizkar, təmiz; zərif, incə, gözəl, qəşəng (paltar haq.)

FEASTFUL
FEATHER