FEATURELESS

adj 1. gözəçarpan / xarakterik səciyyəvi xüsusiyyəti olmayan; 2. tamam düz (yer haq.); 3. ifadəsiz, yekrəng, maraqsız

FEATURED
FEBRICULA