FEDERAL

adj 1. federativ, federasiyaya aid; ittifaq; 2. amer. federativ, hökumət, ümumdövlət; Federal government federativ hökumət

FEDERACY
FEDERALIST

Digər lüğətlərdə