FEEBLE-MINDED

adj 1. ağıldan zəif, kəmağıl; ağıldankəm, ağlı çatmayan, gictəhər; sarsaq; 2. iradəsiz, iradəsi zəif, qətiyyətsiz

FEEBLE
FEEBLE-MINDEDNESS