FEED

feed1

n 1. yedirtmə, yedirmə, yedirilmə, qidalandırma, yemə, qidalanma, yemləmə, yemlənmə, yem / yemək vermə; to have a good ~ d.d. doyunca yemək; 2. yem; ~ for pigs donuzlar üçün yem

feed2

v (pt, pp fed) 1. yedirmək, yem vermək, əmizdirmək, döş / süd vermək (uşağa); to ~ a baby at the breast uşağa döş vermək, uşağı əmizdirmək; 2. yemək vermək, təmin etmək, saxlamaq, bəsləmək; He has a family of five to feed O, beş nəfərdən ibarət ailəni saxlamalıdır; 3. otarmaq (mal-qaranı); 4. otlamaq (heyvanlar haq.); The cows are feeding in the pasture İnəklər örüşdə atlayırlar

FEEBLY
FEEDING