FEEL

feel1

n 1. toxunma hissi, toxunmaqla. hiss etmə; cold / smooth to the ~ toxunmaqla soyuq / hamar olmanı hiss etmə: by the ~ əl ilə, əl ilə yoxlayaraq; 2. duyğu, hiss; This handle has a sticky / greasy feel Bu dəstək yapışqanlıdır / yağlıdır; 3. şərait; The factory had a homely feel Fabrikdə səmimi şərait vardı (yəni rəsmiyyətçilik yox idi)

feel2

v (pt, pp felt) 1. toxunmaq, dəymək, əl vurmaq / dəymək, əl ilə yoxlamaq; He felt the coat to see if it was wet O, əli ilə paltonu yoxladı ki, onun yaş olub-olmamasını bilsin; 2. axtarmaq, araşdırmaq, eşələmək, əl ilə yoxlaya-yoxlaya axtarmaq; to ~for smth. bir şeyi əl ilə yoxlaya-yoxlaya axtarmaq; to ~ in one’s pocket for a box of matches kibrit qutusunu cibində axtarmaq (əli ilə); 3. hiss etmək, duymaq; to ~ smb.’s presence in the dark qaranlıqda bir kəsin olduğunu hiss etmək; I feel ten years younger Mən özümü on il cavan hiss edirəm; 4. mütəəssir olmaq, həyəcan keçirmək, hiss etmək, acısını çəkmək / dadmaq, keçirmək; She feels her friend's death O, dostunun ölümündən mütəəssirdir; to ~ an insult deeply təhqirdən hədsiz mütəəssir olmaq; 5. başa düşmək, dərk etmək, qavramaq, mənimsəmək; to ~ music / poetry deeply musiqini / poeziyanı dərindən hiss etmək / başa düşmək; to ~ up to doing smth. bir şeyi etmək iqtidarında olmaq; I don’t feel up to walking now Mən indi getmək iqtidarında deyiləm

FEEDING TUBE
FEELING