FEİL

feil bax 1. iş 1; 2. hiylə

FAYDASIZ
FEODAL

Digər lüğətlərdə