FELİ

sif. [ ər. ]
1. Həqiqətən icra olunan, həqiqətən olan, sözlə deyil, işlə olan.
2. qram. Tərkibində feil olan, yaxud feildən düzəldilmiş (bax feil 2-ci mənada). Feli cümlə. Feli söz birləşməsi. Feli isim. Feli sifət.
FELƏN
FELYETÓN

Digər lüğətlərdə