Толковый словарь философских терминов

 • MİF

  \ – tanrılar, qəhrəmanlar, əvvəlki zamanların hadisələri üzərinə deyilənlər, nağıllar, əfsanələr. Yaxud hər hansı bir cəmiyyətdə əfsanə formasında ca

  Полностью »
 • MİFOLOGİYA

  \ Miflər, mifik rəvayətlər toplusu, əsatir. Yunan mifologiyası, mifləri tədqiq edən elm.

  Полностью »
 • MİFOLOGİYA

  \ gerçəkliyin ibtidai şüurda qədim dövr üçün səciyyəvi olan şifahi xalq yaradıcılığında təcəssümləşmiş fantas-tik inikası

  Полностью »
 • MİKROSOSİOLOGİYA

  \ – sosio-logiyanın bölməsi; öyrənmə obyektini \ təşkil edir.

  Полностью »
 • MİLLƏT

  \– insan birliyinin tarixən təşəkkül tapmış və xalqı əvəz etmiş forması, insanların yeni sosial və beynəlmiləl birliyi

  Полностью »
 • MİMANSA

  \ – hind fəlsəfə-sinin ortodoksal sistemlərindən biri.

  Полностью »
 • MİSTİK

  \ – hissi idrakın xaricində sirli sehirli mənəvi nurlanmağa aid olan.

  Полностью »
 • MİSTİSİZM

  \ – ruhi – mənəvi hal və tutum, naməlum qalan və üstüörtülü olan məsələlər, İlahi müşahidə yolu ilə həqiqətlərə, yaxud Tanrıya qovuşma fəaliyyət-

  Полностью »
 • MODALLIQ

  \ \ – mühaki-mənin, həmin mühakimədə söylənilən iqrari fikrin ―qüvvəsinə‖ xarakteristikası: mühakimə zəruri, mümkün, təsadüfi, qeyri müm-kün

  Полностью »
 • MODELLƏŞDİRMƏ

  \ – müəyyən obyektin xarakteristikalarının öyrənilməsi üçün onların xüsusi yaradılmış digər obyektdə təkrar yaradılması

  Полностью »
 • MONADA

  \ – varlığın struktur, substansional vahidini ifadə edən fəlsəfi termin.

  Полностью »
 • MONARXİYA

  (yunanca – təkhakimiyyətlilik) – elə bir idarə-etmə formasıdır ki, burada ali hakimiiyət vətəndaşların iradəsindən asılı olmayaraq tam və ya qismən bi

  Полностью »
 • MONARXİYA

  \ – bir nəfərin suverenliyi, hakimiyyəti. Dövlət gücünün bir nəfərin əlində cəm olunmasını bildirən dövlət forması

  Полностью »
 • MONİZM

  \ – bütün mövcu- datın əsasında bir başlanğıcın dayandığını qəbul edən fəlsəfi təlim.

  Полностью »
 • MONİZM

  \ – Bircilik-Tekçilik: Kainatdakı hər şeyi bir tək prinsipə \ irca edər.

  Полностью »
 • MONOTEİZM

  \ – Tek Tanrıcılık-Vahdaniyyet: bir tək ilaha inanmağı ifadə edir.

  Полностью »
 • MONOTEİZM

  \ – Ancaq bir Tanrının varlığını qəbul edən din və fəlsəfi təlim.

  Полностью »
 • MORFOLOGİYA

  \

  Полностью »
 • MOTİV

  \ – hər hansı bir istəkdən doğan fəaliyyətin səbəbi, hərəkətverici qüvvəsi. Motivasiya isə istəyin motivlərlə təyin edilməsidir

  Полностью »
 • MÖVCUDLUQ

  \– bir-birilə əlaqədə və qarşılıqlı təsir halında dəyişən şeylərin bütün rəngarəngliyi.

  Полностью »
 • MUHAL

  \ – İmkansız: Məntiq və metafizikada ziddiyyəti içinə alan şeydir.

  Полностью »
 • MUXTARİYYƏT

  \ – bir adamın, bir cəmiyyətin özünün qoyacağı qaydalara özünün tabe olacağı. muxtariyyət : is. \ Daxili qanunvericilik və idarəetmə işlərində sər

  Полностью »
 • MUTLAK

  \: Qeydə şərtə bağlı olmayan, sərhədsiz sonsuz, dəyişməz və müstəqil olan.

  Полностью »
 • MÜCƏRRƏD

  \ – mücərrədlik ilə əldə edilmiş bir düşüncə. Mücərrəd anlamlar ehtiva edən məfhum.

  Полностью »
 • MÜCƏRRƏDLİK

  \ – həqiqəti nəzəri dərk etməyin elmi cəhətdən müəyyənləşdirilmiş müşahidə və eksperiment faktları ilə bağlı olmayan mücərrəd məntiqi mühakimələrə

  Полностью »
 • MÜDDƏT

  \ – öz bütünü daxilində alınmış, məhdud bir zaman parçası, axıb gedən zaman dilimində bir parça.

  Полностью »
 • MÜHARİBƏ

  \dövlətlərin və bu dövlətlər daxilində siniflərin siyasətinin zorakılıqla davam etdirilməsindən ibarət olan ictimai-siyasi hadisə

  Полностью »
 • MÜHƏRRİK

  \ – Hareket etdiren, Kımıldatan: Aristotelə görə Tanrı və ya aləmdə hər cür dəyişmənin, meydana gələn xəstəliyi olan lakin özü heç bir dəyişiklik ta

  Полностью »
 • MÜQAYİSƏ

  \- obyektlər arasındakı oxşarlıq və ya fərq əlamətini \ müəyyən etmək məqsədi ilə onların bir-birilə tutuşdurulması, fərqləndirilməsi

  Полностью »
 • MÜQƏDDƏM

  \ – məntiqdə nəticənin çıxardığı prinsip və yaxud prinsiplər.

  Полностью »
 • MÜQƏDDƏS

  \ – Tanrıya həsr edilmiş olan, Tanrıya aid olan, bütün var olanların, yer üzünə bağlı olanın üstündə yüksələn, on-dan tamamilə başqa olan

  Полностью »
 • MÜQƏDDİMƏLƏR

  \– məntiqdə, əqli nəticələrdə yeni mühakimənin \ alındığı mühakimələr.

  Полностью »
 • MÜLAHİZƏ

  \ – müasir formal məntiqdə müəyyən dildə verilən təklif; onun həqiqiliyinə \ və ya modallığına \ verilən qiymətlərlə əlaqədər nəzərdən keçirilir

  Полностью »
 • MÜLKİYYƏT

  \ – hər hansı obyektlərin subyektə məxsus olması.

  Полностью »
 • MÜMKÜN

  \ – nə zəruri, nə də imkansız olan, yəni nə olmayan nə də mütləq olan.

  Полностью »
 • MÜMTƏNİ

  \ Yoxluğu müqabilində varlığı düşünülməyəndir. Allahın yoxluğunun düşünülməməsi, dörd sayının tək olmasının iddia edilə bilməməsi kimi

  Полностью »
 • MÜNASİBƏT

  \ bütün hadisələrin qarşılıqlı əlaqə anı.

  Полностью »
 • MÜNTƏHİ

  Sülukunda sona çatmış şəxsdir. müntəhi sona çatan, bitən, kamilliyə çatmış.

  Полностью »
 • MÜSTEFAD

  \ – Kazanılmış-Müktesep: Bir şəxs və ya növdə əvvəlcədən var olmayıb, sonradan kəşf edilən.

  Полностью »
 • MÜSTƏFAD

  Şərq peripatetiklərinin ―əqllər‖ nəzəriyyəsinə görə, müstəfad əql qazanılmış olub, şəxsin özünə aid deyil

  Полностью »
 • MÜSTƏĞNİ

  Zəngin olmaq, ehtiyacı olmamaq.

  Полностью »
 • MÜŞAHİDƏ

  \ – bir obyekt, yaxud bir hadisənin xüsusiyyətlərini bilmək şərtilə diqqətli və planlı olaraq araşdırılıb tədqiq edilməsi

  Полностью »
 • MÜŞTƏRƏKLİK

  \ – ortaq olmanın təyinatı. Ortaqlaşa həyata keçirilən maddi və mənəvi dəyərlərə əsaslanan ictimai kontakt

  Полностью »
 • MÜTƏMADİ

  \ – öz daxilində daimi olaraq davam edən, gedən zaman.

  Полностью »
 • MÜTƏSƏVVİF

  Təsəvvüflə məşğul olan.

  Полностью »
 • MÜTLƏQ

  \ – öz başına var olan, heç bir şeylə bağlı olmayan, müstəqil, şərtsiz. Heç bir şeylə məhdudlaşdırılmayan

  Полностью »
 • MÜTLƏQ

  \ – ―özü onun özü üçün kafi olan‖ digər heç bir şeydən asılı olmayan, bütün mövcudiyyatı özündə əks etdirən və onu yaradan əbədi, sonsuz, şərts

  Полностью »
 • MÜTLƏQİYYƏT

  \ – ideyaları, normaları. Terminləri doqmatik bir formada saf olaraq qoyan görüş. Saf dəyərlərin, saf doğrularım ortaya çıxdığını müdafiə edən görü

  Полностью »
 • NAFİ

  Olmaq – boş olmaq, mənasız gəlmək.

  Полностью »
 • NAİTİVİZM

  İdrakın mistik-dini xarakteri haqqında idealist təlim; təlimdə həqiqət realist-məntiqi yolda və ya diskursiv qay-dada deyil, guya qəflətən heç bir haz

  Полностью »